ETT PANTFÖRSETT SYSTEM

Återvinning av olika förpackningar regleras ända på EU-nivå. I Finland har man för dryckesförpackningarnas del tagit i bruk återvinningssystem som baserar sig på pant och är därför effektiva.

SKATTEN PÅ DRYCKESFÖRPACKNINGAR STYR

För en del alkohol- och läskedrycksprodukter uppbärs en skatt på dryckesförpackningar som är 0,51 €/liter, men skatten behöver inte betalas om man går med i ett godkänt och fungerande återvinningssystem eller själv ordnar ett sådant.

Återvinningssystemens returmålsättningar och minimivärdet för de olika dryckesförpackningarnas panter bestäms i Statsrådets förordning. I praktiken har majoriteten av tillverkarna och importörerna av drycker gått med i återvinningssystemen som administreras av Suomen Palautuspakkaus Oy, dvs. Palpa.

NYTTAN MED ETT PANTFÖRSETT RETURSYSTEM

Genom att gå med i Palpas retursystem befrias dryckestillverkarna och importörerna från skatten på dryckesförpackningar.
Panten på förpackningarna uppmuntrar konsumenterna att returnera de tomma förpackningarna för återvinning. Då blir de inte kvar i miljön och slängs inte i soporna.

Panten är en bra sporre för återvinning. Även andra saker påverkar viljan att returnera, såsom var det närmaste returstället ligger och hur bra returautomaterna där fungerar. Även vanor och attityder påverkar: I Finland lär man sig returnera flaskor redan som liten, och det anses vara viktigt. Returgraden för dryckesförpackningar är av världsklass i Finland.

När dryckesförpackningarnas material effektivt kommer tillbaka i omloppet sparas naturresurserna och livsmiljön hålls renare. När exempelvis en aluminiumburk tillverkas av återvunna aluminiumburkar kräver tillverkningen endast cirka 5 % av den energi som går åt till att tillverka burken från nya råvaror. Returmaterialet som fås från PET-plastflaskorna och glasflaskorna utnyttjas för att tillverka nya flaskor och andra produkter inom olika industribranscher.

ÅTERVINNINGSGRADERNA

 

  2023 2022 2021
Dryckesburk 98 % 99 % 97 %
Plastflaska 90 % 90 % 90 %
Glasflaska 99 % 98 % 98 %
Total 97 % 96 % 96 %

 

Avfallslag och Förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar

I Avfallslag och i Förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar är bestämd till exempel om materialåtervinningsskyldighet, minimi storleken på panten och om skyldighet att ta emot dryckesförpackningar.

Avfallslag 17.6.2011/646 Förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar 27.6.2013/526

ÅTERVINNING ÄR SAMARBETE

Många instanser deltar i återvinningen av dryckesförpackningar, allt från utformningen och tillverkningen av dryckesförpackningarna till försäljningen av färdiga drycker, transport av tomma förpackningar och till återvinningen och återanvändningen av materialet:

  • PALPA administrerar och utvecklar återvinningssystemen.
  • Tillverkarna och importörerna av drycker finansierar återvinningssystemet via olika avgifter.
  • Konsumenterna returnerar de pantförsedda förpackningarna till detaljhandelns returställen.
  • Hotell, restauranger, kontor, skolor och olika evenemangsarrangörer returnerar de pantförsedda förpackningarna via dryckesleverantörerna.
  • Detaljhandelns returställen tar emot pantförsedda förpackningar och betalar panten åt konsumenten.
  • Transportföretagen levererar de tomma dryckesförpackningarna till behandlingsanläggningarna.
  • Behandlingsanläggningarna räknar plastflaskorna och burkarna som inte tagits emot via automaterna och balar materialet för vidare transportering. Glasflaskorna som returnerats töms ur glasinsamlingskärlen för vidare transport.
  • De som utnyttjar materialet sorterar och behandlar det för återanvändning. Största delen av materialet hamnar tillbaka hos dryckesindustrin för återanvändning som nya dryckesförpackningar.

VEM BETALAR FÖR ÅTERVINNINGEN AV DRYCKESFÖRPACKNINGAR?

Dryckesförpackningarnas tillverkare och importörer betalar en medlemsavgift för att få tillhöra återvinningssystemen samt återvinningsavgifter per förpackning. Kostnaderna som fås från medlemmarna används för att täcka återvinningssystemens kostnader.

Kostnader för återvinningen av dryckesförpackningarna är bl.a. logistiken, dvs. transporten av förpackningarna i återvinningskedjans olika faser, ersättningarna som betalas för returställena som ordnar mottagning av konsumenter och behandlingen av material.

PALPA som upprätthåller systemet är en ideell organisation.

IDENTIFIERINGEN AV PANTFÖRSEDDA FÖRPACKNINGAR I BUTIKEN OCH VID RETURAUTOMATEN

Konsumenten identifierar en burk eller plastflaska som tillhör PALPAs pantförsedda återvinningssystem med hjälp av pantmärket på förpackningen. Pantmärket visar även pantvärdet. Märket finns inte på alla pantförsedda glasflaskor. Då kan panten kontrolleras på kvittot, i butikens hyllmarkering eller med hjälp av granskningsverktyget som finns på PALPAs hemsida.

Returautomaten identifierar en pantförsedd flaska eller burk genom att jämföra dess streckkod och form med uppgifterna i returautomatens register. För att identifieringen ska lyckas måste förpackningen vara hel, tom och streckkoden läsbar.

Att förpackningen identifieras rätt är viktigt för att konsumenten ska kunna få rätt pant.

Returautomaten sorterar förpackningarna då returen sker. Ju noggrannare materialet som sorteras redan i början av returprocessen, desto mindre tid och pengar krävs för att rengöra och sortera materialet senare.

SÅ HÄR FUNGERAR ÅTERVINNINGSSYSTEMET

PANTEN CIRKULERAR

Panten cirkulerar

1. Tillverkaren eller importören av drycker betalar pant till PALPA för produkten som levereras för försäljning
2. Tillverkaren eller importören av drycker levererar produkten för försäljning till en detaljhandel som betalar panten åt dryckestillverkaren eller -importören i produktens pris
3. Konsumenten betalar panten då han eller hon köper produkten och får tillbaka panten då den tomma förpackningen returneras till ett returställe
4. Returstället och behandlingscentralen rapporterar de returnerade förpackningarna till PALPA
5. PALPA betalar panten till returstället enligt den rapporterade mängden returnerade förpackningar

VARUFLÖDET

Varuflödet

1. Dryckestillverkaren eller importören levererar produkten för försäljning till detaljhandeln
2. Konsumenten köper produkten och returnerar den tom tillbaka till returstället
3. Chauffören hämtar de tomma returnerade förpackningarna från returstället
4. Chauffören levererar förpackningarna till behandlingscentralen
5. Materialet sänds från behandlingscentralen till återvinnaren av materialet
6. Största delen av det återvunna materialet som fås från dryckesförpackningarna tas i bruk på nytt som nya dryckesförpackningar och andra produkter

ANDRA BETALNINGAR OCH ERSÄTTNINGAR

Andra betalningar och besättningar

1. Systemets kostnader täcks med avgifter som betalas av dryckestillverkarna och importörerna
2. PALPA betalar behandlingsersättningar åt returställena som tar emot förpackningar av konsumenterna
3. PALPA betalar transportersättningar åt chaufförerna 
4. PALPA betalar kostnaderna för behandlingen av dryckesförpackningarna på behandlingscentralerna
5. Återvinnaren av materialet betalar materialets pris åt PALPA

Hur fungerar återvinningen av dryckesförpackningar utomlands?

I de övriga nordiska länderna återvinns dryckesförpackningar på samma sätt som i Finland med hjälp av ett nationellt och allmänt pantsystem. Återvinningsgraderna, alltså antalet returnerade förpackningar i förhållande till de sålda förpackningarna, är väldigt höga i Norden.

Andra alternativ för att återvinna dryckesförpackningar är till exempel butikskedjornas egna pantsystem, frivillig sortering som för det övriga hushållsavfallet och sortering på avfallssorteringsanläggningarna.