OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna med svar.

Hur inleds verksamheten som returställe?

Nya leverantörer och returställen registrerar sig som returställen med registreringsblanketten på Palpas Extranet. Anvisningar för registreringen finns på våra sidor under REGISTRERA ETT NYTT RETURSTÄLLE. Om något är oklart kring registreringen kan du kontakta Palpa.

Kan företaget registrera flera enheter på en gång genom att sända de övriga enheternas adresser som bilagor till ansökan?

Nej. Varje enhet registreras separat på Extranet.

Vad kostar det att registrera sig hos Palpa?

Returstället behöver inte betala något för att registrera sig som returställe. Den enda kostnaden utgörs av returmaterialet som returstället skaffar från materialleverantören. 

Måste den nya ägaren/köpmannen vänta på att registreringen är i skick innan man kan börja returnera?

Den nya ägaren/köpmannen kan börja returnera genast när Palpa skickat etiketterna för returerna. Etiketterna är företagsspecifika.

Kan ersättningarna betalas till den gamla ägaren/köpmannen?

Palpa betalar ersättningen till det företag med vars etikett returen görs. När ägaren/köpmannen byts ut betalas ersättningarna ut åt den tidigare ägaren om returen görs med den tidigare ägaren/köpmannens etiketter. 

Hur kan jag ändra uppgifterna för ett registrerat returställe?

Huvudanvändaren på Extranet kan själv ändra följande uppgifter via Extranet: Adress, kontonummer, webbfaktureringsadress och hantera användningsuppgifter kontakter. Om företagets huvudanvändare ändras ska företaget meddela detta per e-post till adressen [email protected], så att den nya huvudanvändaren kan få nya Extranet-koder.

I ändringar som gäller företagets FO-nummer och officiella namn ska man alltid kontakta Palpa, [email protected].

Vilka är behandlings- och utbetalningstiderna för Palpas ersättningar

Ersättningarna skapas och bokförs den 15 och den sista dagen i varje månad. Betaltiden är alltid 21 dagar netto från returersättningens valuteringsdag. Palpa betalar ersättningen på bankkontot som returstället meddelat på förfallodagen utan separat begäran.

Betalar Palpa någon behandlingsersättning för returställena?

Palpa betalar behandlingsersättning till de returställen som tar emot returer från konsumenterna och som betalar pant även för pantförsedda förpackningar som inköpts på andra ställen. Enligt reglerna för återvinningssystemen ersätter behandlingsersättningen kostnaderna som orsakats mottagaren för mottagningen av de pantförsedda förpackningarna och för utbetalningen av panterna.

Hur stora är pantkrediteringarna?

 

Burkar:

 

alla storlekar

0,15 €
   

Plastflaskor:

 

0,35 l eller under

0,10 €

över 0,35 l och under 1,0 l 

0,20 €

1,0 l eller över  

0,40 €
   

Glasflaskor:

 

alla storlekar

0,10 €
   

Korg utan flaskor

2,20 €

 

(inkl. moms)

 

Hur kan returstället följa upp de returer som Palpa krediterar?

Man kan följa upp returernas krediteringar på Extranet eller på kreditnotan Palpa skickar. Mer information hittas på sidan om PENNINGTRAFIK.

Varför syns inte min retur på Extranet?

Automatretur

Om kvittot inte finns under Ersatta returer eller Felaktiga returer så har kvittouppgiften inte ännu förmedlats från maskintillverkaren till Palpa.

Manuell retur

Om returuppgifterna inte finns under Ersatta returer eller Felaktiga returer har returuppgifterna inte ännu förmedlats från behandlingsanläggningens räkning till Palpa. Ersättningsgrunderna för burkar och plastflaskor fås från de uppgifter behandlingsanläggningen har räknat ut och återvinningsglasets ersättningsgrunder fås från Glasbehållarens transportuppgifter.

Hur kan jag reklamera en ersättning som saknas?

Reklamationer görs via Palpas Extranet.

Vad är förpackningarna No Read, Hylätty och Tuntematon som syns på returersättningen?

No Read är en förpackning som antingen räkningslinjen eller dess användare inte finner någon läsbar streckkod eller något pantmärke på. Hylätty betyder att förpackningen är av fel återvinnigsmaterial, t.ex. burk i en säck av plastflaskor och vice versa. Tuntematon betyder Okänd  förpackning där en streckkod finns men förpackningen inte hör till pantförsedda förpackningar. 

Får jag ersättning även om returen saknar etikett?

Varje transportförpackning som avgår måste märkas med Palpas etikett. Om returen saknar etikett så tar föraren inte emot den. Om etiketten saknas får leverantören ingen leveransersättning.

Om etiketten saknas vid manuell retur (burkar, returplastflaskor och glasbehållare) får returstället ingen pantersättning.

Vid automatreturer baserar sig ersättningsbetalningen på den elektroniska information Palpa fått av returautomattillverkaren.

Får jag en ersättning även om returen har fel returnerares etikett?

Vid manuell retur identifieras ersättningsmottagaren endast genom etiketten. Om glasbehållaren har flera etiketter som kan läsas kan ersättningen gå till fel returställe.

Vid manuell retur av glas är det viktigt att komma ihåg att limma Palpas etikett på förslutaren på behållarens handtag och att kontrollera att den inte har föregående användares etikett.

Föraren får inte ta emot en glasbehållare som saknar etikett. Om leverantören ändå tagit emot glasbehållaren utan etikett så ska returstället kontakta Palpa.

Får jag ersättning om det i samma returenhet finns både burkar och plastflaskor?

Burkarna packas i egna säckar och plastflaskorna i egna. Vid manuell retur ersätter Palpa endast det återvinningsmaterial som det antalsmässigt finns fler av i en säck med olika innehåll. 

Får pantlösa plastflaskor, glasflaskor och burkar returneras med PALPAs pantförsedda förpackningar?

Pantlösa plastflaskor får inte sättas i Palpas transportförpackningar utan de placeras i energimaterialet.

För glasflaskornas del kan det ibland vara svårt att konstatera pant (alla flaskor har inte pantmärken) så alla dryckesflaskor i glas får returneras i glasbehållare. I glasbehållaren får inga keramiska kärl (muggar, kaffekoppar osv.) eller andra glasförpackningar (glasburkar, dricksglas, stop osv.) eller något annat glasmaterial än glasflaskor placeras.

Burkar med och utan pant är av samma material och de kan returneras i samma Palpa-transportförpackning.

Får alla plastflaskor packas i samma transportförpackning?

Plastflaskor markerade med Palpas pantmärke får oavsett storlek placeras i samma transportförpackning.

Hur länge kan man returnera burkar med gammalt pilmärke?

Panten på burkarna med pilmärke föråldras aldrig och ingen ”sista returdag” har angetts för dem. 

Hur returneras flaskor av hårdplast och vem betalar ersättning för dem?

Gamla flaskor av hårdplats hör till Ekopullory:s återvinningssystem. Flaskorna kan ännu returneras och pant utbetalas för dem. Returstället får ersättning från de tillverkare av drycker som använt dessa flaskor. Returneringen och ersättningarna för flaskor av hårdplast sker enligt Ekopullo ry:s praxis. Butiken kan beställa tomma korgar från t.ex.dryckesleverantörernas telefonförsäljning för de hårda plastflaskorna och sedan returnera flaskorna i korgarna. 

Var kan jag boka transport för fulla transportförpackningar?

Dryckesleverantörernas förare hämtar de fulla transportförpackningarna i samband med att drycker levereras. Det behövs alltså ingen särskild bokning.

Vad gör jag med trasiga glasbehållare?

Överflödiga, trasiga och oanvändbara glasbehållare ska returneras med dryckesleverantören. Även för dessa behållare ersätts en pant för behållaren åt returneraren. 

Kan butiken förpliktiga konsumenten att köpa produkter i sin affär mot returkvittot?

Enligt återvinningssystemets regler är returstället skyldigt att betala panten till konsumenten. Återbetalningen av panten förpliktigar inte till att köpa något. Konsumenten är berättigad att få tillbaka panten för en sådan pantförsedd förpackning som är hel, ren och som utan besvär kan identifieras som tillhörande systemet.

Enligt konsumentverket hör det till köpets villkor att konsumenten då han köper en pantförsedd dryckesförpackning har rätt att få tillbaka den pant som betalts.

Måste dryckesförsäljaren ta emot alla pantförsedda dryckesförpackningar och betala pant för dem

Mottagningsskyldigheten av pantförsedda dryckesförpackningar definieras i avfallslagen: Den som distribuerar drycker som säljs måste ta emot ett i förhållande till de drycker som säljs rimligt antal tomma förpackningar som tillhör samma återvinningssystem och betala pant åt den som returnerar förpackningen.  

Är butiken skyldig att betala ersättning för skrynklade och smutsiga burkar?

Butiken är inte skyldig att betala pant för smutsiga och skrynklade burkar. Enligt Palpas anvisningar måste returen vara hel, ren och utan besvär gå att identifiera som pantförsedd för att vi ska kunna ersätta affären. Burkarna måste ha en streckkod som kan identifieras/läsas för att en ersättning ska kunna utbetalas åt kunden.

Kan en butik med returautomat även returnera manuellt?

Om returautomaten tillfälligt är trasig kan butiken ta emot returerna manuellt från konsumenten och returnera dem till Palpa i enheterna för manuell retur. I detta fall är det returoperatören som räknar det returnerade antalet. Butiken bör meddela Palpa om dessa returer.

Varför går det inte alltid att returnera pantlösa burkar i automaten?

Palpa har gett maskintillverkarna anvisningar om att programmera alla returautomater så att de tar emot pantlösa aluminiumburkar. Om returautomaten inte tar emot pantlösa burkar bör returstället kontakta maskintillverkaren och reda ut identifikationsproblemet med dem.

Returautomaten håller på att tas ur bruk. Vad ska jag göra?

När maskinen tagits ur bruk på returstället ska stället se till att de returuppgifter som samlats har kvitterats på behållarrapporten och att maskintillverkaren hämtat returuppgiften från maskinen innan den kopplas bort. Det ligger på returställets ansvar att beställa avhämtning av returuppgifterna hos tillverkaren. Ifall automaten tas ur bruk utan att dessa åtgärder utförts fås inte ersättningen för den sista returen.

Extranet säger att returautomatens förbindelse inte fungerar. Vad ska jag göra?

Om returautomatens förbindelse inte fungerar ska butiken kontakta tillverkaren. En förbindelse mellan returautomaten och maskintillverkaren som inte fungerar gör att uppgifter om nya pantförsedda förpackningar inte uppdateras i returautomaten och att kunderna inte får pant för dessa. Returstället får heller inga ersättningar eftersom returuppgifterna inte förmedlas till tillverkaren och Palpa.

Spelar det någon roll i vilken transportförpackning returerna packas vid automatretur?

Automatreturer bör alltid returneras antingen i Palpa-lådan eller i Palpas automatsäckar. Automatsäcken har blått tryck. 

Vad använder Palpa som grund för ersättning för manuella returer?

För burkar och returplastflaskor styrs de manuella returerna till behandlingsanläggningens automatiska räkningslinje som identifierar och räknar innehållet i säcken.

Manuella returer av glasflaskor räknas inte utan basen för returen är storleken på glasbehållaren och innehållets storlek. Standardersättningsgrunder: Ersättningen för en behållare på 600 liter är 420 flaskor, 180 flaskor för en full 240 liters behållare och 90 flaskor för en halvfull 240 liters behållare.

Vid manuell retur kan returstället följa upp hur ersättningen betalas med hjälp av etikettens talong. Etikettens nummer är kvittonumret och utifrån kvittonumret kan returstället följa upp ersättningarna på Extranet. Vi rekommenderat att etiketternas talonger sparas och att man antecknar när transportförpackningen hämtats och vad den innehåller. Det finns en uppföljningsetikett för de manuella returerna från Palpa.

Spelar det någon roll i vilken transportförpackning returerna packas vid manuell retur?

Manuell retur av burkar och plastflaskor ska alltid returneras i säckarna för manuell retur (rött tryck). Förpackningarna som returneras i de manuella returernas säckar styrs till behandlingsanläggningen för räkning. Lasterna som anländer till behandlingsanläggningarna sorteras på så vis att de manuella säckarna separeras från andra transportförpackningar. De manuella säckarna räknas på linjen och returstället får ersättning enligt räkningens resultat. Förpackningar som returnerats i automatsäckar och i Palpa-lådor returneras direkt utan maskinell räkning.

Kontakta alltid Palpa om förpackningar returneras i felaktiga transportförpackningar.

Var kan jag beställa etiketter?

Etiketter kan beställas via PALPAs Extranet https://extra.palpa.fi eller på adressen [email protected]

Var kan jag beställa PALPA-lådor, säckar, förslutare?

Förpackningsmaterial kan beställas från materialleverantörerna som finns listade i dokumenten på följande adresser:

Detaljhandeln

Horeca

Var beställer man glasbehållare?

Tomma glasbehållare beställs från dryckesleverantörerna eller centralaffärerna i samband med dryckesbeställningarna.

Automatretur

Manualretur

Hur och åt vem betalas panten för glasbehållare?

Dryckesleverantören debiterar och ersätter panten för behållaren i samband med leverans/avhämtning. Stor glasbehållare 150 €, liten 80 € (inkl. moms 24 %).

ANNAT ATT BEAKTA

Nya leverantörer och ställen, alltså returställen, registreras i PALPAs system via registreringsblanketten på Extranet. Inget användarnamn eller lösenord behövs för registreringen.